Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van Jonas Corneille, tenzij een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst hiervan afwijkt.

Datum publicatie: 01/01/2024

 ARTIKEL 1

Jonas Corneille ontkent uitdrukkelijk andersluidende bepaling. Enkel hiernavolgende algemene voorwaarden zijn door hem aanvaard en toepasselijk. Door het enige feit dat de klant met Jonas Corneille contract aangaat, is deze akkoord om de voorwaarden zonder elk voorbehoud te aanvaarden met uitsluiting van de zijne. Geen enkele afwijking op de algemene verkoopsvoorwaarden en offerten zal aanvaardbaar zijn zonder uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding.

ARTIKEL 2

De offerten en verkopen gedaan aan onderbepaalde voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aanzien worden. Al de offerten zijn zonder verbintenis. De bestellingen worden enkel als aanvaard aanzien, na schriftelijk akkoord van Jonas Corneille. Bij gevallen van overmacht, staking, lock-out enz… vervalt alle verantwoordelijkheid in de hoofde van Jonas Corneille wegens niet uitvoering van de bestelling. Alle offerten zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 3

De leveringstermijn wordt bij benadering aangegeven. Overschrijding van de leveringstermijn zal de klant nimmer het recht geven op wijziging van betalingsvoorwaarden, korting, schadevergoeding of annulering van de order. Bij bestelling minder dan 500 EUR (btw incl.) zijn de verzendingskosten of vervoerkosten ten laste van de klant. Wij behouden ons het recht voorbij niet betaling de levering op te schorten totdat volledige betaling is tussengekomen.

ARTIKEL 4

De facturen zijn contant betaalbaar ten huize van Jonas Corneille te Wingene tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdig betaalde facturen wordt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per verlopen of begonnen maand aangerekend, alsook ten titel van forfaitaire schadeloosstelling een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag met minimum van 50 EUR. Jonas Corneille wenst in geval de klant de overeenkomst niet uitvoert, ten allen tijde de uitvoering van de verbintenissen van de klant, hetzij in natura, hetzij bij equivalent. Niet betaling van een rekening op de vervaldag brengt mee dat alle nog openstaande rekeningen onmiddellijk en geheel opeisbaar worden, welke ook de vroeger toegestane betalingsfaciliteitenmogen geweest zijn. Jonas Corneille houdt het recht voor de waren aan te rekenen naar gelang de aflevering, zelfs als deze slechts gedeeltelijk is.

ARTIKEL 5

Slechts omwille van commerciële redenen kan Jonas Corneille beslissen in te gaan op het verzoek tot annulering van een bestelling. Bij annulering van een bestelling wordt 30% kosten aangerekend. Annulering van het contract wegens niet nakomen van de leveringstermijn kan slechts worden bekomen na aangetekend schrijven van de klant aan Jonas Corneille, waarbij aan Jonas Corneille een laatste redelijke leveringstermijn wordt toegestaan.

ARTIKEL 6

Wanneer er een korting is overeengekomen ongeacht het percentage en de betaling bij overschrijving met overleg van Jonas Corneille dient de klant het factuurbedrag binnen de acht dagen (8 dagen) over te maken. Bij bestelling minder dan 250 EUR (btw incl.) is er geen mogelijkheid tot korting, zelfs indien er korting is overeengekomen bij een vorige bestelbon.

ARTIKEL 7

De klant moet onze producten binnen 2 kalenderdagen na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Jonas Corneille is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Jonas Corneille is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van de verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

ARTIKEL 8

Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Jonas Corneille tot volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behouden wij ons het recht voor te alle tijde de goederen terug te halen dit op kosten van de klant. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

ARTIKEL 9

Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op de klant risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. de klant geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door de klant dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien de klant deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. Voor de Consument gelden de termijnen zoals voorzien in artikel 10 hierna. De aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid: – bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product; – in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiliging en andere externe oorzaken zoals blikseminslag; – in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd; – in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden; – in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons. Jonas Corneille geeft, uitgezonderd de eventuele gegevensdrager op zich, geen garantie op software. De klant ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. Jonas Corneille is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden. De klant is steeds verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van alle bestaande gegevens, software en programma’s en voor het wissen van alle bestaande gegevens voordat service wordt uitgevoerd. Jonas Corneille is niet verantwoordelijk voor verlies of herstel van of inbreuk op gegevens of programma’s of voor verlies van gebruik van apparatuur ten gevolge van de door Jonas Corneille geleverde service. De klant verklaart steeds dat zijn product geen illegale bestanden of gegevens bevat.

ARTIKEL 10

De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De klant kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien zij Jonas Corneille binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door een aangetekend schrijven of door de klant persoonlijk aan te bieden bij onze herstellingsdienst. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de Consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering. Voor een vlotte garantieafhandeling omschrijft de klant best in zijn kennisgeving zo duidelijk mogelijk het gebrek. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het product na het ogenblik dat de klant het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten laste van de klant.

ARTIKEL 11

Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door Jonas Corneille uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden In de prijzen is geen basisopleiding voorzien, tenzij anders overeengekomen. Alle meerprestaties en verplaatsingskosten worden tegen een afzonderlijk tarief in rekening gebracht.

ARTIKEL 12

Het kan noodzakelijk zijn dat Jonas Corneille beschikt over de wachtwoorden van de accounts van klanten (met als doel het verlenen van service en ondersteunen bij problemen). De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam, wachtwoorden en gegevens en de correctheid hiervan. Jonas Corneille is niet verantwoordelijk voor het al dan niet publiekelijk komen van bovenstaande gegevens. Indien de klant wenst dat zijn gegevens gewijzigd worden of niet meer worden bijgehouden dient hij Jonas Corneille hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Jonas Corneille kan niet verantwoordelijkheid gehouden worden voor schade die voorkomt uit datalekken, hacking, digitale inbraken, crypolockers, phishing, ransomware, virussen en slecht werkende software op systemen van de klant of op de systemen van Jonas Corneille zelf en alle andere cyberrisico’s. De klant is steeds verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie en backups van alle bestaande gegevens, software en programma’s zelfs al wordt er een backup genomen door Jonas Corneille.

ARTIKEL 13

Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht: Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan particulieren via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en Jonas Corneille én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft de klant een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : – de klant is consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument; – het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd; – het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijk verbonden voorgeïnstalleerde software; – de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/ of registratie van de voorgeïnstalleerde software ), is niet verbroken; – het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken, De klant kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien zij dit inroept volgens de volgende formaliteiten: – het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen Jonas Corneille op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven; – indien het product reeds in de klant zijn bezit is, moet hij het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 14

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering. Een recente kopie van onze algemene voorwaarden kan steeds teruggevonden worden op onze website.

 

Scroll naar boven